Odstúpenie od kúpy

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Meno, priezvisko, titul : ………………………………………………………………………………………… 

Adresa bydliska: ………………………………………………………………………………………… 

Telefónne číslo/ email: ………………………………………………………………………………………… (ďalej len ako „spotrebiteľ“) 

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou POWER PLUS-LR,s.r.o., sídlo Sedlice 149, 082 43  Sedlice, IČO: 45315353, DIČ: 2022956672, IČ DPH: SK 2022956672 (ďalej len ako „predávajúci“). Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov: 

Číslo objednávky a faktúry: ………………………………………………………………….. 

Dátum objednania (vystavenia faktúry): …………………………………………………………………..

 Dátum prijatia tovaru: ………………………………………………………………….. 

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru podľa faktúry): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Spotrebiteľ vrátil výrobok v mieste osobného prevzatia (v predajni) POWER PLUS-LR,s.r.o.: ………………………….. 

Dátum prevzatia výrobku predajňou alebo pracovníkmi e-shopu : …………………………. 

Výrobok bol doručený na adresu predávajúceho touto prepravnou organizáciou: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: ……………………………………………………………………………………. 

Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru sú uvedené na stránke www.technikpo.sk, v sekcii “Obchodné podmienky. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (http://www. Doplniť link) Spotrebiteľ a predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov. 

V ………………………, dňa ………………., podpis spotrebiteľa ………………………………………. 

V ………………………, dňa ………………., podpis predávajúceho ……………………………………

Menu